Η δραστηριότητά μας

Ειδικότερα η επιστημονική-επαγγελματική μας ομάδα προσφέρει, κατά τρόπο άμεσο και ριζικό καθημερινή αρωγή και συμπαράσταση  στα Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού των επιχειρήσεων και Οργανισμών εξασφαλίζοντας αποτελεσματικές, πρωτοποριακές και πρακτικές λύσεις στα καθημερινά επιχειρησιακά-εργασιακά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, βοηθώντας τους παράλληλα να κατανοήσουν τις  ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το ελληνικό σύστημα των εργασιακών σχέσεων.
 
Διαθέτοντας πλήρη και σε βάθος γνώση και εμπειρία της Ελληνικής Εργασιακής Νομοθεσίας, νομολογίας και πρακτικής, παρέχουμε  πλήρη κάλυψη σε ζητήματα εργατικού δικαίου και Εργασιακών Σχέσεων συμπεριλαμβανομένων και των διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων (Εργατικών ενώσεων- (σωματείων – συμβουλίων εργαζομένων – επιτροπών εργαζομένων κ.λπ), ενώ εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον Διοικητικών Αρχών (ΣΕΠΕ – ΙΚΑ κ.λπ) και Δικαστηρίων (Πολιτικών – Διοικητικών – Ποινικών) για κάθε θέμα, διαφορά ή υπόθεση εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.

Εξάλλου, έχοντας συνεχή εποπτεία των Ευρωπαϊκών και διεθνών νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στον τομέα των Εργασιακών Σχέσεων, παρέχουμε συμβουλές και επεξεργαζόμαστε πρακτικές λύσεις σχετικά με την εφαρμογή των Οδηγιών και Κανόνων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Συνθηκών και Κανόνων που αφορούν στην απασχόληση.

Ειδικότερα, παρέχουμε νομικές υπηρεσίες, συμβουλές και γνωμοδοτήσεις (στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα) στους εξής τομείς (ενδεικτικά):

 • Προσλήψεις προσωπικού
 • Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Συμβάσεις Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών
 • Συνθήκες και όροι Εργασίας
 • Συμφωνίες ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing)
 • Αμοιβή Εργασίας, επιδόματα, επιμίσθια (Bonuses)
 • Επαγγελματική Ασφάλιση, Συνταξιοδοτικά Προγράμματα, Προγράμματα παροχής κινήτρων (incentive schemes)
 • Χρόνος Εργασίας
 • Μετάθεση Εργαζομένων
 • Προαγωγές
 • Τροποποιήσεις ατομικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Διευθυντικό Δικαίωμα
 • Άδειες
 • Ίση Μεταχείριση / Εφαρμογή της Αρχής Καταπολέμησης Διακρίσεων
 • Τηλεργασία
 • Υγιεινή και Ασφάλεια
 • Μερική απασχόληση
 • Λύση-Καταγγελία της Συμβάσεως Εργασίας
 • Καταχρηστική απόλυση
 • Οικειοθελείς Αποχωρήσεις
 • Παραιτήσεις
 • «Πακέτα» Αποζημιώσεων
 • Ασθένεια Εργαζομένων, Καταβολή Αποδοχών Ασθενείας και Απουσιασμός
 • Εργατικά Ατυχήματα
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Νομικός Έλεγχος Επιχειρήσεων εν όψει μεταβιβάσεων (Due Diligence)
 • Οικονομοτεχνικές – Οργανωτικές – Διαρθρωτικές Αλλαγές Επιχειρήσεων, Μεταβιβάσεις και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
 • Κανονισμοί Εργασίας
 • Πειθαρχικές Διαδικασίες και Πειθαρχικά Μέτρα
 • Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Συλλογικές Διαφορές και Διαιτησία
 • Ζητήματα Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ευρωπαϊκά- Διασυνοριακά Συμβούλια Εργαζομένων
 • Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Συγκριτικό Εργατικό Δίκαιο
 • Θέματα αναγκαστικών τοποθετήσεων εργαζομένων (αναπήρων, πολυτέκνων κ.λ.π.) και σχετικές διαφορές
 • Δανεισμός Εργαζομένων και Διασυνοριακά Εργασιακά ζητήματα. Μετανάστες Εργαζόμενοι και Άδειες Εργασίας
 • Παραβιάσεις Εργατικής Νομοθεσίας: Διοικητικά Πρόστιμα και Ποινικές Διώξεις
 • Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 •  Εργατικό Φορολογικό Δίκαιο
 • Νομική Εκπροσώπηση: Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας, για  υποθέσεις εργατικής ή κοινωνικοασφαλιστικής φύσεως, ενώπιον όλων των Επιτροπών, Αρχών ή Δικαστηρίων στην Ελλάδα, καθώς και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο) και του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Λουξεμβούργο).
 • Εξώδικοι Συμβιβασμοί και Συμφωνίες σε θέματα εργασιακών σχέσεων
 • Συνδικαλιστικό Δίκαιο
 • Εργατικές κινητοποιήσεις
 • Ιδιοκτησιακές Αλλαγές και εργασιακές σχέσεις
 • Διοικητικές Διαφορές
 • Άτυπες Εργασιακές Σχέσεις – Ευασφάλεια (Flexicurity)
 • Γνωμοδοτήσεις επί νομικών θεμάτων εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.
 • Επανατοποθετήσεις (outplacement) Εργαζομένων


Η Εταιρία μας διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για επίκαιρα θέματα εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων. Δημοσιεύουμε τακτικά άρθρα σχετικά με το Εργατικό Δίκαιο και τις εργασιακές σχέσεις ενώ εκδίδουμε μηνιαία ενημερωτικά δελτία επί των ιδίων θεμάτων.